Sportimáček

Snažíme se dostat pohybovou gramotnost a sport do každé rodiny

Sportimáček

Naše filozofie

Každé dítě by mělo mít příležitost osvojit si základní pohybové dovednosti a získat pozitivní zkušenost s pohybem jako takovým. Tyto příležitosti by mu měla poskytnout jak rodina, tak vzdělávací systém na základě dostupných edukativních programů. Právě program zvyšování úrovně pohybové gramotnosti má ambici toto naplnit.

O programu

Formou celorepublikové vzdělávací a pohybové kampaně chce ukázat laické i odborné veřejnosti, jak je možné vést děti zábavnou a nenásilnou formou k základním pohybovým dovednostem.

Proč potřebujeme pohybovou gramotnost? Pohybovou gramotnost velmi zjednodušeně chápeme jako to, co člověk zvládá v oblasti pohybových aktivit a sportu. Čemu se za svůj život naučí a naučil a jak jednotlivé pohybové dovednosti využívá v běžném životě. Současně můžeme my, nebo instituce (stát) definovat, co by jedinec vzhledem ke svému věku měl vlastně znát a umět, tak jako obdobně třeba v matematice, češtině, angličtině, či jiných činnostech.

I. stupeň pohybové gramotnosti– základní. Gymnastika a Atletika jsou, obecně považovány za základ všech sportů, jsou tedy i nezbytnou součástí pohybové gramotnosti, pokud však dodržíme určité zásady. Pro oba sporty ve škole tak platí 4F: zábava (Have Fun), zdatnost (Gain Fitness) pohybové základy (Acquire good Fundamentals) přátelství (Enjoy Healthy Friendship). Přirozeným základem pohybové gramotnosti je rovněž plavání, jako nezastupitelná dovednost prováděná v každém věku. Základy pohybové gramotnosti je třeba rozvíjet hlavně v období předškolního a školního věku (do I. stupně ZŠ)

II. stupeň pohybové gramotnosti – navazující. V této etapě rozvoje pohybové gramotnosti využíváme zejména pohybové hry, základy individuálních sportů (lyžování, cyklistika, bruslení apod.) a sportovní disciplíny a sportovní hry přiměřené věku. (I. a II. stupeň ZŠ)

III. stupeň pohybové gramotnosti – rozšiřující. Sportovní disciplíny, sporty, sportovní hry, nesoutěžní sportovní aktivity, turistiku a inkluzivní kolektivní sporty. (II. stupeň ZŠ, SŠ, university…) Inkluzivní sporty zapojí do hry všechny hráče, jsou koedukativní, nekontaktní, neposkytují výhodu na základě stavby těla, nekladou soutěž na první místo, zdůrazňují spojení pohybu, zábavy a kooperace.

Co je cílem programu?

Program pro zvyšování úrovně pohybové gramotnosti dětí vznikl jako reakce na zhoršující se stav tělesné zdatnosti a pohybových dovedností v dnešním technickém světě. Cílem je ukázat dětem bezpečným a motivujícím způsobem, že pohyb je zábava a přináší řadu pozitiv, která mají výrazný vliv na budoucí kvalitu života a zdraví. Program je prioritně zaměřen na děti předškolního věku.

Na podzim 2021 byl spuštěn pilotní vzdělávací program v rámci Libereckého kraje pod záštitou náměstka hejtmana pro řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Ing. Dana Ramzera. V první fázi byla zapojena tato města a obce: Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Turnov, Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Jilemnice, Chrastava a Mníšek.

V navazující fázi se do projektu již zapojily školy a školky z Pardubic, Olomouce, Hejnic, Nového Města pod Smrkem, Mimoně a Rynoltic. V současnosti se Sportimáčkem cvičí již více než 3000 dětí ve školkách a spousta dalších na základních školách.

Do budoucna je v plánu tento program rozšířit do co nejvíce měst a obcí v rámci Libereckého kraje, ale i dalších krajů po celé České republice.

Sportimáček

Kdo za tímto programem stojí?

Program byl vyvinut ve spolupráci s národními institucemi i samotnými sportovními kluby. Program reflektuje jejich mnohaleté zkušenosti ať už se samotnou aktivní prací s dětmi či s tvorbou metodických materiálů a výchovných plánů. Jejich zástupci jsou respektovanými odborníky z řad pedagogů a trenérů.

ČASPV – Česká asociace Sport pro všechny

 • Tento spolek usiluje o to, aby tělesná výchova a sport byl co nejpřístupnější široké veřejnosti. klade důraz na význam pohybové aktivity pro každého člověka již od raného věku. Ve spolupráci s lékaři, trenéry, tělovýchovnými pedagogy a dalšími odborníky realizuje pestré pohybové i vzdělávací programy prostřednictvím Akademie cvičitelů a instruktorů ČASPV. Nedílnou součástí pohybové osvěty je rovněž bohatá publikační činnost.
 • Předsedou asociace je Miroslav Zítko, pedagog, dobrovolný cvičitel a trenér gymnastiky mužů. Jako spoluautor se podílel na vzniku několika hromadných skladeb pro mezinárodní festivaly jako je např. Gymnaestráda a Golden Age. Je autorem mnoha publikací o metodice a didaktice gymnastických cvičení, lektor všeobecné gymnastiky, rozhodčí sportovní gymnastiky mužů a aktivní sportovec. „Pohyb je život“ je jeho celoživotním krédem.
 • Miroslav Zítko se na projektu Pohybové gramotnosti podílel v oblasti metodického vedení a přípravě vzdělávacího plánu, který bude plně v souladu se vzdělávacími programy MŠMT.

Sportimáček z. s.

 • Sdružení věnující se převážně práci s předškolními dětmi, které navazuje na projekt „BĚH NÁS BAVÍ“, který po dobu 10 let v Libereckém kraji zábavnou, bezpečnou a edukativní formou organizoval setkání stovek dětí z různých MŠ. Ty v rámci aktivního sportovního dopoledne získávaly základní povědomí o sportu a fair play. Sportimáček chce dětem, jejich rodičům i učitelům ukázat, že v této věkové kategorii nejsou důležité výsledky a výkon, ale že ke spokojenému a motivovanému dítěti vede pozitivní přistup, trpělivost a dlouhodobá práce.
 • Sportimáček má za cíl zapojit děti, rodiny a partnery v rámci společenské odpovědnosti do projektů spojených s mládeží, hlavně v oblasti pohybových a sportovních aktivit, vše atraktivní a srozumitelnou formou.
 • Předsedkyní spolku je Lucie Jakubcová – vystudovaná pedagožka, která se práci s předškolními dětmi věnuje již více než 20 let, je držitelkou licence trenér a porotce tanečních disciplín. Jejími přípravnými všeobecnými pohybovými kurzy prošly tisícovky dětí, ze kterých se staly aktivní sportovci, jimž se pohyb stal přirozenou součástí života.
 • Lucie Jakubcová se podílela na přípravě programu pohybové gramotnosti hlavně z pohledu pozitivního nastavení motivace a přiměřené zátěže pro správný psychomotorický rozvoj dítěte.

A-STYL z. s.

 • Taneční a pohybová škola, která v Liberci působí již od roku 1998. Škola se nezaměřuje jen na jednu disciplínu, ale na základě dlouholetých zkušeností postupně vybudovala několik sekcí s různým zaměřením – aerobik, gymnastika, cheerleading balet, street dance, kdy většina z nich patři ke špičce v rámci ČR. Škola si klade za cíl nabízet pohyb na různých výkonnostních úrovních, od hobby kurzů až po reprezentanty ČR. Velký důraz je kladen na motivující atmosféru, přátelské prostředí a individuální přístup trenérů.
 • Hlavní vedoucí sekce všeobecné gymnastické průpravy a gymnastického aerobiku je Zuzana Šoltysová – trenérka a rozhodčí sportovní gymnastiky pod Českou gymnastickou federací. Absolventka mnoha tematických seminářů a držitelka několika certifikátů s více než 25letou zkušeností z oblasti gymnastiky a výchovy sportovních gymnastů a od roku 2009 i závodnic gymnastického aerobiku. V současnosti se věnuje přípravě nejmladších dětí. Jejíma rukama prošlo velké množství mistryň ČR i současných reprezentantů na MS v gymnastickém aerobiku (2021).
 • Zuzana Šoltysová se v rámci programu pohybové gramotnosti zaměřila především na metodiku cvičení na nářadí, zároveň byla hlavní tvůrkyní obsahu instruktážních videí.

Partonem projektu Sportimáček je olympijský vítěz Roman Šebrle.
https://www.youtube.com/watch?v=TpXq2ZY_QGw 

Akreditace MŠMT

Sportimáček na tomto projektu spolupracuje s ČASPV, která se podílela na tvorbě programu zvyšování úrovně pohybové gramotnosti a získala pro něj akreditaci MŠMT. ČASPV také zaštiťuje školení pro rodiče, učitele a připravuje zkušené a kvalifikované trenéry, kteří program prezentují v rámci celé ČR.

Sportimáček a hala plná dětí

Naše cíle

 • Přivést k pohybu a následně sportu co největší počet předškolních dětí
 • Vytvořit pozitivní zkušenost a podpořit zájem dětí formou zábavné a bezpečné aktivity
 • Srozumitelnou formou vzdělávat rodiče, učitele a trenéry
 • Zapojit do programu úspěšné sportovce, kteří budou pro děti sportovním vzorem a motivací
 • Navázat a prohlubovat spolupráci s místními autoritami, institucemi a firmami, které mohou daný projekt podpořit

Spolu to dokážeme

Program je určen pro všechny, kdo mají zájem podporovat děti v osvojování si zdravého přístupu k pohybu.
Jedná se tedy především o rodiče, učitele a trenéry dětí, zapojit se ale může jak laická tak odborná veřejnost.

Sportimáček a cvičící děti