Metodika výukového programu

METODIKA A PROGRAM

Projekt pohybové gramotnosti dětí předškolního věku je v souladu s povinným předškolním vzděláváním na základě dokumentu MŠMT Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP – PV.)  https://www.msmt.cz/file/45304/ v kapitole 5.1. dítě a jeho tělo.

Zvyšování pohybové gramotnosti dětí je v souladu se školními výukovými plány (ŠVP) jednotlivých mateřských školek.

Pohybová gramotnost dětí předškolního věku je určena pro všechny děti, tedy i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mateřská škola má za cíl připravit děti na celoživotní vzdělávání. “ NAUČIT SE – UČIT SE „

Projekt nabízí formu tzv. „aktivního prožitkového učení“, kdy děti si vytváří vlastní zkušenost s pohybovými aktivitami.

I POHYB SE MUSÍ UČIT A PRAVIDELNĚ OPAKOVAT !

Instrukážní videa

Přehledná a členěná instruktážní videa pro vás jsou součástí Programu pohybové gramotnosti. Připravili jsme pro Vás 10 instruktážních videí. Zde si můžete prohlédnout cvičící demo video.

Sportimáček demo video

Tři základní pilíře pohybové gramotnosti​

Program pohybové gramotnosti dětí a mládeže se opírá o tři základní pilíře, kterými jsou dětská gymnastika, atletika a inkluzivní kolektivní sporty. Jednou ze zásad je spojení edukace a zábavy, kdy je potřeba držet se zásady 4F.
Pohybové základy (Good Fundamentals)
Přátelství (Friendship)
Zábava (Have Fun)
Zdatnost (Gain Fitness)

Gymnastika
Proč je gymnastika jedním z pilířů pohybové gramotnosti dětí?

 • Přispívá k získání správných pohybových návyků
 • Rozvíjí obratnostní předpoklady
 • Přispívá k získání nových dovedností
 • Ovlivňuje komplexní silovou vybavenost
 • Rozvíjí statickou i dynamickou rovnováhu
 • Pomáhá rozvoji flexibility (kloubní pohyblivosti)
 • Zajišťuje efektivní řízení vlastního těla
 • Rozvíjí cit pro tempo a rytmus
 • Pomáhá k estetickému pohybovému projevu
 • Přispívá k tvořivosti
 • Ovlivňuje charakterové a morálně-volní vlastnosti

Co je gymnastika
Gymnastika je otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru se zaměřením na tělesný a pohybový rozvoj člověka, na udržení a zlepšování zdraví
Víte, že:

 • ve světě je přes 30 milionů registrovaných gymnastů?
 • FIG je zkratka pro mezinárodní gymnastickou federaci?
 • UEG je zkratka pro evropskou gymnastickou unii?
 • ČGF je zkratka České gymnastické federace?
 • ČASPV je zkratka Česká asociace Sport pro všechny? (ČASPV také má ve svém programu gymnastické aktivity)
 • ČOS je zkratka pro Českou obec sokolskou? (ČOS také má ve svém programu gymnastické aktivity)

Gymnastics for All (gymnastika pro všechny)
je základem nejen pro všechny ostatní druhy gymnastiky (sportovní gymnastika, moderní gymnastika, skoky na trampolíně, TeamGym, sportovní akrobacie, sportovní aerobik apod.), ale i základem pro ostatní sporty a také důležitou součástí školní i mimoškolní tělesné výchovy.
Gymnastika nabízí široké spektrum jednotlivých činností a dovedností, které společně utvářejí její pohybový obsah. Pro přípravu cvičebních lekcí s gymnastickým obsahem je nutné si uvědomit význam a funkci gymnastických činností a podle vhodně zvolených kritérií pohybový obsah gymnastiky roztřídit. Jedním z možných přístupů, jak rozčlenit pohybový obsah gymnastiky, je využití terminologické systematiky.

 • cvičení prostná
 • cvičení akrobatická (pády, mety, převraty, akrobatické skoky apod.)
 • cvičení na nářadí (hrazda, kladina, kruhy, bradla apod.)
 • cvičení s náčiním (kužele, míč, stuha, obruč apod.)

Atletika
– zaměřuje se na všestranný pohybový rozvoj
– zaměřuje se na koordinaci a radost z pohybu
– zaměřuje se na obratnostní schopnosti
– zaměřuje se na osvojení správné chůze, běhu, skoků, poskoků, plazení, lezení, převalů či manipulaci s míčkem
Základy atletiky – trenéři, učitelé se snaží děti zapojit do her, aby zábavnou formou doplnily atletické pohyby. Podstatou her je seznámení se s okolním světem.
Pohybové hry předznamenávají disciplíny skutečné atletiky, ne však s hlavním cílem výchovy budoucích přeborníků.
Dětem by se měl trénink líbit a zažít tam atmosféru radosti a pohody. Měly by se těšit na to, co nového se naučí a jakou zábavu zažijí.
Základní atletika využívá nové typy překážek, barevná zvířátka, která byla zvláště navržena pro tuto sadu a která jsou symbolem celého programu. Děti reagují na jednoduché podněty.
Inkluzivní sporty
Zatímco dětská gymnastika a dětská atletika jsou určeny pro mateřské školy a první stupeň základních škol, inkluzivní sporty jsou navrženy pro druhý stupeň základních škol, střední školy a mnohé z nich rovněž pro univerzity.
Inkluzivní sporty zapojí do hry všechny hráče, jsou koedukativní, nekontaktní, neposkytují výhodu na základě stavby těla, nekladou soutěž na první místo, zdůrazňují spojení pohybu, zábavy a kooperace.
Metodika výukového programu | Sportimáček
Tři pilíře výukového programu | Sportimáček

PROGRAM POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI

Absolvování odborného semináře

Odborné semináře pro učitele a učitelky MŠ probíhají ve školícím středisku pro Liberecký kraj. Každý absolvent odborného semináře obdrží osvědčení.

Více informací

Obsahem celodenního semináře je teoretická příprava metodiky a praktické výuky programu zvyšování úrovně pohybové gramotnosti.

V rámci semináře pro učitelky MŠ je plánované sdílení dosavadních zkušeností učitelek a hlavně získání nových poznatků z metodiky a praktické výuky s důrazem na aktivní zapojení učitelek s možností vyzkoušet si jednotlivá kontrolovaná cvičení dětí s oporou.

Součástí semináře je i praktický nácvik cvičení se cvičebními pomůckami k tomu určených.

Absolvent semináře obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, metodický materiál ve formě skript s fotodokumentací a instruktážní výuková videa.

Cílem projektu je proškolit rodiče, učitele a trenéry ve zvyšování úrovně PG dětí předškolního věku, po stránce teoretické i praktické.

V projektu se opíráme i o spolupráci rodičů a chtěli bychom je informovat o metodice a podpoře jejich dětí v rámci zvyšování úrovně pohybové gramotnosti.

Pro rodiče je plánovaný seminář s praktickými ukázkami cvičení s dětmi v souladu s MŠMT Desatero pro rodiče předškolního věku https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Sportimáček Rinogym

Metodické materiály

Všichni absolventi obdrží metodické materiály pro pohybovou gramotnost.

Vyhodnocování

Ukážeme vám, jak správně sledovat a vyhodnocovat pokrok v pohybové gramotnosti dětí.​ V rámci programu zvyšování pohybové gramotnosti dětí se zaměříme také na testování jejich motorického pokroku.

Více informací

Posuzování úrovně pohybové gramotnosti pro předškolní děti

Ve vývojové kineziologii se předškolní dítě vnímá jako jedinečné stvoření, které by mělo být posturálně již zcela zralé a mělo by skrze individuální stimulační prostředky a hry rozvíjet další dovednosti, které jsou závislé na postupném zrání dětského mozku a celkovém rozvoji charakteru dítěte.

Motorické schopnosti slouží k ucelenosti struktur a funkcí, které nesou zodpovědnost za výslednou skutečnost pohybového jednání při sportu. Motorické schopnosti se dají v zásadě rozdělit do dvou základních skupin na:

* kondiční schopnosti, které jsou energeticky determinovány (vytrvalost, svalová síla)

* na koordinační schopnosti, které se orientují více na přísun informace.

Vedle vytrvalosti, síly, rychlosti a koordinace je důležitá také kloubní pohyblivost (flexibilita).

Informace o stavu koordinačních dispozic, schopností a dosažených dovedností jsou důležité zejména u předškolních dětí, kdy by motorická úroveň měla zahrnovat již všechny základní lokomoční prvky. Během vyzrávání centrálního nervového systému (CNS) u dětí předškolního věku se motorické možnosti rozšiřují o běh, skoky, výdrž ve stoji na jedné noze a další nadstavbové motorické projevy, které se stálým opakováním ve svém motorickém vzorci posilují, upevňují a umožňují rozvoj dalších nových dovedností.

V zahraniční literatuře lze nalézt několik rozdílných testů, např. MOT 4 – 6. Testy obsahují více úkolů (mezi 18 až 27 pohybovými úkoly) v sedmi základních dimenzích:

 • celková zručnost
 • obratnost a pohyblivost
 • jemná motorika-manuální šikovnost
 • schopnost udržet rovnováhu
 • reakční schopnost
 • odrazová síla a rychlost
 • přesnost pohybu
 • schopnost koordinace pohybu

Doporučení pro testování:
Posouzení motorického vývoje předškolních dětí (poslední třída MŠ) je doporučeno provádět 3x v průběhu školního roku.

Časový návrh testování:

 1. Vstupní testování: listopad/prosinec
 2. Průběžné testování: březen
 3. Závěrečné testování: květen/červen

Posuzování se dělá individuálně, tedy posuzuje se vývoj pokrok u každého dítěte.
Posuzování (testování) provádí skupina instruktorů , která je vyškolena.

Sportimáček analýza - vyhodnocování

Vybavení pohybovými pomůckami

Program přináší speciálně vyvinuté moderní, bezpečné a atraktivní vybavení, nové metodiky a systém školení. Byl připraven ve spolupráci s řadou významných tělovýchovných a sportovních organizací. V první fázi doporučujeme vybavit gymnastickou sadou.

Více informací

Vybavení školky základními cvičebními pomůckami a sadou Rinogym, která se skládá.

Gymnastická sada – distribuujeme

1 ks Hranol
1 ks Půlválec
1 ks Tunel
1 ks Kruh
2 ks Spojka
1 ks Žíněnka velká
1 ks Mini žíněnka malá

+ navíc volitelný Gymnastický klín s mírným náklonem

Atletická sada – doporučujeme
Atletická sada
1 ks Žíněnka na skok daleký z místa
10 ks Tyčka GRS 1 m
1 ks Barevný nástavec
4 ks Blok barevný
1 ks Barevné pásmo dětské 20 m
4 ks Nášlapný kužel (kopule)
6 ks Míčky „Kometa“
1 ks Kruh plochý 35 cm
3 ks Pěnový míč (Out – R)
1 ks Kruh plochý 50 cm
3 ks Štafetové kroužky (tenisový balíček)
1 ks Kruh plochý 60 cm
3 ks Švihadlo (gymnastické)
8 ks Úchytky 25/25 mm
1 ks Švihadlo dlouhé (provazové) 2 m
4 ks Úchytky 25/15 mm
3 ks Obruč 60 cm
5 ks  Tyč IFO
5 ks Cílová páska
10 ks Zvířátko pěnové se vzpěrou
1 ks Barevné mety ( sada 20 ks)
1 ks Stopky
8 ks Kužele vymezovací
2 ks Taška na převoz

Sada Rinogym

O gymnastice obecně

Co je gymnastika

Gymnastika je otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru se zaměřením na tělesný a pohybový rozvoj člověka, na udržení a zlepšování zdraví

Víte, že:

 • ve světě je přes 30 milionů registrovaných gymnastů?
 • FIG je zkratka pro mezinárodní gymnastickou federaci?
 • UEG je zkratka pro evropskou gymnastickou unii?
 • ČGF je zkratka České gymnastické federace?
 • ČASPV je zkratka Česká asociace Sport pro všechny? (ČASPV také má ve svém programu gymnastické aktivity)
 • ČOS je zkratka pro Českou obec sokolskou? (ČOS také má ve svém programu gymnastické aktivity)

Gymnastics for All (gymnastika pro všechny)

je základem nejen pro všechny ostatní druhy gymnastiky (sportovní gymnastika, moderní gymnastika, skoky na trampolíně, TeamGym, sportovní akrobacie, sportovní aerobik apod.), ale i základem pro ostatní sporty a také důležitou součástí školní i mimoškolní tělesné výchovy.

Gymnastika nabízí široké spektrum jednotlivých činností a dovedností, které společně utvářejí její pohybový obsah. Pro přípravu cvičebních lekcí s gymnastickým obsahem je nutné si uvědomit význam a funkci gymnastických činností a podle vhodně zvolených kritérií pohybový obsah gymnastiky roztřídit. Jedním z možných přístupů, jak rozčlenit pohybový obsah gymnastiky, je využití terminologické systematiky.

 • cvičení prostná
 • cvičení akrobatická (pády, mety, převraty, akrobatické skoky apod.)
 • cvičení na nářadí (hrazda, kladina, kruhy, bradla apod.)
 • cvičení s náčiním (kužele, míč, stuha, obruč apod.)

Desatero gymnastiky

Desatero pro trenéry/cvičitele/instruktor/učitele:

 1. Provádějte gymnastiku tak, aby přinášela potěšení a radost všem zúčastněným.
 2. Dbejte na vytváření dobrých pohybových základů, které jsou východiskem pro pozdější vyučování a učení se složitějším gymnastickým dovednostem.
 3. Dbejte na rozvoj tělesné zdatnosti. Zařazujte cvičení zaměřená na rozvoj motoricko-funkčních předpokladů v průběhu všech částí cvičební jednotky.
 4. Prostřednictvím gymnastických aktivit podporujte zdravé mezilidské vztahy – pěstujte přátelství, důvěru a sebeúctu.
 5. Podporujte žáky v kreativitě.
 6. Nezapomínejte, že pozitivní motivace je v gymnastických aktivitách nezbytná. Pokud je žák neúspěšný při realizaci požadované gymnastické dovednosti, pak je demotivován k další činnosti.
 7. Dodržujte zásady soustavnosti a systematičnosti.
 8. Uvědomte si, že každé gymnastické nářadí je charakteristické specifickým zatížením organismu žáků. Proto dříve než začnete např. cvičit ve vzporu na hrazdě, přesvědčte se, zda jsou žáci dostatečně funkčně připraveni.
 9. Vyhýbejte se takové organizaci cvičební jednotky, kdy jeden žák cvičí a ostatní sedí.
 10. Nezapomínejte, že entusiastický a kompetentní učitel/cvičitel/trenér je nejlepším vzorem.